Mainstream and SN2 partners to help Windport build industry capacity

Category

Projects

Date

13 December 2022

Location

Offshore

Map previewing Windport location in North Sea Sørlige Nordsjø II project

Mainstream and its fixed-bottom Sørlige Nordsjø II project partners, bp and Statkraft, will collaborate with Windport to establish it as a 'one-stop-shop' for offshore wind services to the North Sea and far beyond

bp, Mainstream Renewable Power, an Aker Horizons company, and Statkraft have signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Windport in Mandal, Norway, to position the port at the forefront of offshore wind development. bp, Mainstream and Statkraft are partnering to pursue a bid to develop fixed-bottom offshore wind power at the Sørlige Nordsjø II (SN2) ‎licence area.

Besides the commitment from the consortium to explore the use of Windport to develop and operate offshore wind at SN2, the MoU incorporates a Collaboration Charter, which is unique in its inclusion of capacity-building of the port’s subcontractors, many of which are Norwegian, and the strengthening of the port’s competitive edge.

Mainstream's Sebastian Bringsværd explains the strengths of the SN2 consortium and the offshore wind potential it can unlock for Norway

The approach laid out in the Collaboration Charter will help drive the port’s cost optimisation and innovative development, whilst boosting the port’s ability to service the global offshore wind industry.

Windport, a subsidiary of Global Ocean Technology, is building a port ideally located to serve the SN2 site offshore Norway. The port is expected to be a “one-stop-shop” for offshore wind port services, serving the SN2 area and the wider North Sea and global regions.

The Collaborative Charter will see bp, Mainstream and Statkraft adding a new dimension and level of support to accelerate the port’s start-up and efficiency. bp, through its global innovative digital and technology teams and offerings, along with Mainstream and Statkraft, will work closely to support Windport and help strengthen the development of its associated local and Norwegian subcontractors.

Sebastian Bringsværd, spokesperson for the SN2 consortium and Head of Norway and Sweden at Mainstream, said: “Norway is on the verge of an offshore wind revolution and new collaboration models such as our Collaboration Charter will play a key role in ensuring its success.

We’re offering the best of bp, Mainstream and Statkraft to help create what will be a vital port for not only Norway but the global offshore industry as well.

Sebastian Bringsværd

Mainstream Head of Norway & Sweden and SN2 consortium spokesperson

“We have been working with Windport over the last couple of months to aid the development of the port and local subcontractors in the region and we are impressed by the leadership Windport is displaying in spearheading the Agder region’s involvement in offshore wind. We’re offering the best of bp, Mainstream and Statkraft to help create what will be a vital port for not only Norway but the global offshore industry as well.

“Going beyond what we see competitors are doing in the market, we need to ensure we bring all levels of the Norwegian and local supply chain on board to capitalise on the growth we expect to see in the years ahead.”

Øystein S. Pedersen, Chief Executive of Global Ocean Technology, added: “We thank bp, Mainstream, and Statkraft for the trust they have in Windport and we look forward to working together to develop our Collaborative Charter to effectively aid efficient and innovative port infrastructure and services.”

The SN2 consortium brings together the individual companies’ strong technical skills and deep ‎experience in offshore energy projects, covering the full value chain from innovative development to ‎the delivery of offshore renewable energy to market.‎

The SN2 licence area is located in the Norwegian North Sea, about 140 kilometres off the coast of Norway. The partnership will work with local suppliers, building ‎industrial competencies for Norway’s offshore wind market, and contribute toward Norway’s Net Zero ambitions.

About the SN2 consortium

bp has interests in the offshore wind sector in both the US and UK and a longstanding ‎onshore wind business in the US. It brings strong North Sea development and operating ‎experience, international energy trading capabilities and a disciplined financial framework to ‎the partnership.‎

As Europe’s largest producer of renewable energy, Statkraft’s expertise in energy ‎management and its experience and competence in wind farm development and ‎operations provide a foundation for success in developing SN2.‎

Mainstream Renewable Power, an Aker Horizons company which recently combined with Aker Offshore Wind, brings to the project its learnings and know-how from five decades of designing and ‎executing offshore projects in the North Sea as a supplier, developer and operator. Aker ‎Horizons will work closely with the consortium on topics including strategy and financing, ‎and the partnership will also benefit from the broad capabilities of other Aker companies.‎

Learn more about their vision for offshore wind in the Sørlige Nordsjø II licence area on the consortium website.

BP, MAINSTREAM RENEWABLE POWER OG STATKRAFT INNGÅR SAMARBEIDSAVTALE MED WINDPORT

bp, Mainstream Renewable Power (“Mainstream”), et Aker Horizons-selskap, og Statkraft har signert en avtale med Windport i Mandal for å utvikle og posisjonere havnen for en framtidig havvindutvikling. bp, Mainstream og Statkraft samarbeider om å bygge ut bunnfast vindkraft til havs på Sørlige Nordsjø II (SN2).

I tillegg til forpliktelsen fra samarbeidspartnerne om å legge til rette for utvikling og drift av havvind fra Windport, innbefatter avtalen et «Collaboration Charter» som er unikt i sin utvikling av havnens lokale underleverandører og styrking av dens konkurransefortrinn. Avtalen vil bidra til et økt fokus på kostnadsoptimalisering og havnens innovative utvikling, samtidig som den øker havnens evne til å betjene den globale havvindindustrien.

Windport, et datterselskap av Global Ocean Technology, bygger en havn som er ideelt plassert for å betjene en vindkraftutbygging i SN2. Havnen forventes å bli en “one-stop-shop” for offshore vindkraft tjenester, ikke bare for SN2, men også for andre prosjekter i Nordsjøen og det globale markedet.

Samarbeidsavtalen vil bidra til å framskynde etableringen og øke havnens effektivitet. bp vil gjennom sine globale innovative og digitale team, sammen med Mainstream og Statkraft, jobbe tett for å støtte Windport og bidra til å styrke utviklingen av sine lokale og norske underleverandører.

  • Norge er i startgropa på en havvindrevolusjon, og nye samarbeidsmodeller som dette vil spille en nøkkelrolle for å sikre suksess. Vi har jobbet med Windport de siste månedene for å hjelpe med utviklingen av havnen og lokale underleverandører i regionen. Vi er imponert over lederskapet Windport viser i spissen for Agder-regionens engasjement innen havvind. Vi tilbyr det beste fra bp, Mainstream og Statkraft for å bidra til å skape det som vil bli en viktig havn, ikke bare for Norge, men også den globale offshoreindustrien. Vi må sikre at vi tar med alle nivåer i den norske og lokale leverandørkjeden om bord for å utnytte veksten vi forventer å se i årene fremover sier Sebastian Bringsværd, talsperson for samarbeidspartnerne og sjef for Norge og Sverige i Mainstream
  • Vi takker bp, Mainstream og Statkraft for tilliten de har vist til Windport, og vi ser frem til å samarbeide for å utvikle en effektiv og innovativ havneinfrastruktur og tjenester sier Øystein S. Pedersen, administrerende direktør i Global Ocean Technology
    bp, Mainstream og Statkraft utgjør et lag som til sammen har kompetansen, erfaringene og ressursene som skal til for å lykkes med en sikker, effektiv og bærekraftig utbygging, og en vellykket drift av Norges viktige første skritt på havvind; SN2.

 

OM SAMARBEIDSPARTNERNE

bp har interesser i havvindsektoren i både USA og Storbritannia og en langvarig landbasert vindvirksomhet i USA. Det tilfører partnerskapet sterk utviklings- og driftserfaring fra Nordsjøen, internasjonal energihandelskapasitet og et disiplinert økonomisk rammeverk.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Vår ekspertise innen energiledelse og erfaring og kompetanse innen utvikling og -drift av vindkraft både på land og til havs gir et grunnlag for suksess i utviklingen av SN2. Innen havvind har Statkraft en ambisjon om å ha en industriell rolle i Nordsjøen så vel som i andre markeder. hvor Statkraft har virksomhet.

Mainstream Renewable Power, et Aker Horizons-selskap som nylig ble slått sammen med Aker Offshore Wind, tilfører prosjektet sin kompetanse fra fem tiår med design og utbygging av offshoreprosjekter i Nordsjøen som leverandør, utvikler og operatør. Aker ‎Horizons vil jobbe tett med partnerne om temaer som strategi og finansiering, og partnerskapet vil også dra nytte av den brede kapasiteten til andre Aker-selskaper.‎

 

Back to all news

Share this article

Media Enquiries

Emmet Curley

Head of Communications and Positioning